مرکز: 88840316 88304698
شمال: 22912475 22912330
جنوب: 33511871 33511798
شرق: 77687479 77687443
غرب۱: 44856240 44856347
غرب۲: 66578825 66578829
پایگاه مرکزی: 77687426 77687412
ارتباط سریع با کارشناسان: 77687412 77687443
ویژه: 77687426 77687479
هسته گزینش و استخدام: 77687653 77687650
5/5 (1 نقد و بررسی)

با ما در ارتباط باشید

بهترین خدمات ، بهترین کیفیت

مركز :88304698 - 88840316
شمال :22912330 - 22912475
جنوب :33511798 - 33511871
شرق :77687443 - 77687479
غرب 1 :44856347 - 44856240
غرب 2 :66578829 - 66578825
مسئول فنی :09120741355
کارشناس پشتیبانی :09120741356
کارشناس شیفت :09197297120
دفتر مرکزی :77687426-77687412