معلولیت چیست؟ طبقه بندی انواع معلولیت (بخش اول)

معلولیت چیست؟ همه ما اسم معلولیت را بارها شنیده ایم و بیشترمون هم احساس خوبی نسبت به این کلمه نداریم. […]