بیماری پروانه ای در کودکان چیست؟ (بخش دوم)

عوامل خطر بیماری پروانه ای داشتن سابقه خانوادگی بیماری پروانه ای عامل اصلی خطر توسعه این اختلال است. مشکلات بیماری […]