سالمند کیست؟ (بخش دوم)

بیماری های جسمی و روحی سالمند  طی شدن سن و رسیدن به دوره سالمندی و ضعف های ناشی از آن، […]