گاواژ بیماران از طریق سوند معده

گاواژ چیست؟ بیمارانی کمایی و یا بیمارانی که سطح هوشیاری شان کم شده تغذیه توسط لوله معده انجام می شود […]