اهمیت ارتباط همیشگی با سالمندان (بخش دوم)

عدم استقلال مهمترین دغدغه‌ فکری و روانی بسیاری از سالمندان است که به واسطه بیماری و یا زندگی در خانه […]