سالمند

سالمند کیست؟ (بخش اول)

سالمند کیست؟ (بخش اول)

نیازهای سالمند گذشت زمان در فرد قوای جسمی و روانی کم می شود و سالمندی بوجود می آید. تعریف سالمند […]
سالمند کیست؟ (بخش سوم)

سالمند کیست؟ (بخش سوم)

تعریف دوران سالمندی دوران سالمندی که ما آن را سنین بالای 60 سالگی برای سالمند تعریف می کنیم، دارای بعضی […]