دلایل پیرگوشی و کم شنوایی سالمند

پرگوشی در سالمندان دیده شده بسیاری از ما موقعی که با سالمندان برخورد می کنیم بی اختیار صدایمان را بلند […]