مددکار اجتماعی کیست؟ (قسمت سوم)

وظایف مددکار اجتماعی مددکار اجتماعی در نقش مدیر است که هماهنگی، برنامه ریزی و مدیریت تشکیلات اجرایی در زمینه رفاه […]