کودک مبتلا به معلولیت جسمانی

مراقبت از کودک معلول امکان دارد کودک معلول احتیاج به نوع رفتار ویژه در تمام طول رشد خود باشد اما […]