نگه داشتن مدفوع چه عوارضی دارد؟

نگه داشتن مدفوع چه عوارضی دارد؟ بعضی از اشخاص به نگه داشتن مدفوع توجه ای نمی کنند ولی این را […]