سالمند کیست؟ (بخش اول)

نیازهای سالمند گذشت زمان در فرد قوای جسمی و روانی کم می شود و سالمندی بوجود می آید. تعریف سالمند […]