وظیفه مددکار اجتماعی

مددکار اجتماعی کیست؟ (قسمت دوم)

مددکار اجتماعی کیست؟ (قسمت دوم)

مددکار اجتماعی فردی مددکار اجتماعی فردی ، شخصی است که مراجع او ، فرد و خانواده اوست. این فرد می […]
مددکار اجتماعی کیست؟ (قسمت سوم)

مددکار اجتماعی کیست؟ (قسمت سوم)

وظایف مددکار اجتماعی مددکار اجتماعی در نقش مدیر است که هماهنگی، برنامه ریزی و مدیریت تشکیلات اجرایی در زمینه رفاه […]
مددکار اجتماعی کیست؟ (قسمت اول)

مددکار اجتماعی کیست؟ (قسمت اول)

حرفه مددکاری اجتماعی امروزه مددکار اجتماعی کار حرفه ای است که افراد، خانواده ها، گروه ها و جوامع را کمک […]