خصوصیات و شناخت دوران سالمندی

دوران سالمندی سال 1922 مسئله دوران سالمندی به عنوان یک شاخه جدید علمی در روان شناسی معرفی شد. سازگاری خصوصیات […]