بیماری های ژنتیکی که منجر به معلولیت می شوند

انواع بیماری های ژنتیکی منجر به معلولیت طی تحقیقات به عمل آمده امروزه تئوری‌های بسیاری در مورد علل بروز بیماری […]