عواملی که باعث کودک آزاری می شوند

کودک آزاری چیست؟ طبق تحقیقات بعمل آمده بعضی عوامل کودک آزاری مرتبط به خود کودک می باشد  بطوری که امکان […]