کودک مسئولیت پذیر

کودک مسئولیت پذیر با این که پدر و مادرش بارها از او خواسته اند بعد از بازی، وسایلش  را جمع […]